Fondsenwerving

Van 2011 tot en met 2016 heeft prof. dr. Sabine Hiebsch aan de Vrije Universiteit te Amsterdam gewerkt in het kader van de W.J.Kooiman-J.P.Boendermaker Lutheronderzoekplaats. Dit project heeft vele resultaten ten bate van de lutherse gemeenschap opgeleverd, met als een van de hoogtepunten het symposium in de lutherse kerk aan het Spui te Amsterdam in 2013 bijgewoond door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix.

Na zes jaar bleek het niet mogelijk dit project aan de Vrije Universiteit voort te zetten en moest een andere vestigingsplaats gezocht worden. Om die reden is begin 2017  de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting opgericht. Deze vond in de Theologische Universiteit te Kampen een partner die graag onderzoek en onderwijs in Luthers theologie en de geschiedenis van het Nederlandse lutheranisme binnen haar muren wilde opnemen. In de loop van 2017 is dit uitgewerkt tot een bijzonder hoogleraarschap aan deze universiteit, aldaar gevestigd door de stichting. Deze leerstoel en het werk van de daarop benoemde hoogleraar prof. dr. Sabine Hiebsch acht de KBLS van groot belang voor de lutherse traditie, de lutherse gemeenschap in ons land en de Protestantse Kerk in Nederland als geheel. Deze breedte, die beoogd wordt met de instelling van de bijzondere leerstoel, wordt tot uitdrukking gebracht in haar benaming “Kooiman-Boendermaker Leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme”. Daarin wordt expliciet de door de professoren Kooiman en Boendermaker ingezette lijn doorgetrokken dat het niet alleen om theologie gaat, maar ook om de doorwerking daarvan in verleden, heden en toekomst.

Dat de bijzondere leerstoel gevestigd is aan de TUK, kent diverse redenen. Ten eerste heeft deze universiteit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, een kerk waarmee de Protestantse Kerk in Nederland al sedert vele jaren betrekkingen onderhoudt, zich buitengewoon geïnteresseerd getoond in het binnen haar muren halen van onderwijs en onderzoek op het gebied van de lutherse traditie. Door de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt wordt dit ‘eervol en heel bijzonder’ genoemd. Daarenboven bedient deze universiteit ongeveer één derde van het aantal studenten theologie van protestantse huize. Ten tweede impliceert deze leerstoel, naast die aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), een bredere aanwezigheid en zichtbaarheid van de lutherse traditie in het universitaire bestel. Dankzij hun keuzevrijheid kunnen ook de studenten van de PThU daarvan profiteren.
Het functioneren van de bijzondere leerstoel wordt zoals gebruikelijk geborgd door een daartoe ingesteld curatorium onder voorzitterschap van prof.dr. P.J.A. Nissen, hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit, Nijmegen.

De bijzondere leerstoel aan de TUK wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van een aantal sponsoren. Die sponsoren zijn evangelisch-lutherse gemeenten, lutherse fondsen en andere fondsen. Maar ook van particulieren en een buitenlandse bron komen donaties bij de stichting binnen. Tezamen met de morele steun die wij van alle kanten ontvangen, doet dat het bestuur goed.
Voor de ten minste zesjarige periode, gedurende welke wij de leerstoel in stand wensen te houden, is veel geld nodig. Met behulp van de sponsoren proberen wij dat voor elkaar te krijgen.

Eerder noemden we de morele steun, die we van veel kanten ervaren. Deze komt ook van de lutherse synode en haar synodale commissie. Wij citeren: “Wij juichen het inderdaad toe dat de Gereformeerd Vrijgemaakte Universiteit deze leerstoel voor Lutherse theologie en geschiedenis heeft ingericht en wij waarderen dan ook uw steun aan het daar te ontwikkelen onderwijs en onderzoek. Wij zien dit als een welkome aanvulling op de leerstoel Lutherana in het opleidingstraject van predikanten aan de PThU.”.

Het is belangrijk dat de leerstoel aan de TUK er is en kan blijven bestaan. En ook dat er alles aan gedaan wordt om dat financieel mogelijk te maken. Daarom is elke gift of meerjarige toezegging welkom en een bijdrage aan het voortbestaan van de leerstoel. De KBLS is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en dus zijn alle vormen van donatie voor de belastingaangifte aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

U kunt een bijdrage leveren door een bedrag over te maken op onze rekening, ten name van Kooiman-Boendermaker-LutherStichting

IBAN: NL15 INGB 0007 7600 41
BIC: INGBNL2A