Nieuws

Primeur: mastermodule geschiedenis Nederlandse lutheranen aan de Theologische Universiteit Kampen

De Theologische Universiteit Kampen had in het laatste deel van dit studiejaar 2018-2019 een primeur. Prof. dr. Sabine Hiebsch heeft een mastermodule (6 EC) gegeven over de geschiedenis van de Nederlandse lutheranen in de 16e en 17e eeuw. Het was voor het eerst dat het Nederlandse lutheranisme aan een Nederlandse universiteit zo centraal kwam te staan.  In de komende Nieuwsbrief volgt meer informatie hierover.

PKN-commissie weigert subsidie bijzondere leerstoel

De bijzondere leerstoel van prof. dr. Sabine Hiebsch aan de Theologische Universiteit Kampen wordt mogelijk gemaakt door de genereuze financiële steun van lutherse en andere stichtingen, lutherse gemeenten en particuliere personen die de lutherse traditie een warm hart toedragen.  Dankzij deze unieke leerstoel is er nu expliciet aandacht voor de lutherse traditie en haar geschiedenis in Nederland aan een academische instelling.

Daarom heeft de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting (KBLS) het  initiatief genomen ook de Protestantse Kerk in Nederland om subsidie te vragen. Zij wist zich daarbij gesteund door de synodale commissie van de evangelisch-lutherse synode in de PKN, het orgaan dat in het bijzonder de belangen van de lutherse traditie bewaakt en behartigt. Bij de instelling van de bijzondere leerstoel schreef de synodale commissie in haar felicitatie: “Wij juichen het inderdaad toe dat de Gereformeerd Vrijgemaakte Universiteit deze leerstoel voor Lutherse theologie en geschiedenis heeft ingericht en wij waarderen dan ook uw steun aan het daar te ontwikkelen onderwijs en onderzoek. Wij zien dit als een welkome aanvulling op de leerstoel Lutherana in het opleidingstraject van predikanten aan de PThU.”

Het initiatief van de KBLS is door de lutherse gemeente Het Gooi als penvoerder uitgevoerd. Bij dit initiatief hebben zich 25 gemeenten aangesloten: dat is ruim de helft van het totaal aantal lutherse en protestantse, waarin lutherse zijn opgegaan, gemeenten in Nederland.

Het verzoek om subsidie is gestuurd naar de commissie die door de PKN is ingesteld voor de Bevordering en Instandhouding van de Lutherse Traditie. Daarom heet deze commissie ook ComBILT. De ComBILT heeft jaarlijks een groot budget voor dat doel ter beschikking, maar blijkt uitermate zuinig met het uitgeven daarvan: elk jaar blijft een zeer groot bedrag onuitgegeven op de plank liggen.

Teleurstellend en slecht te begrijpen is het daarom dat deze commissie de aanvraag van zoveel gemeenten heeft afgewezen “omdat het gemeentebelang niet, tot nauwelijks, zichtbaar is en in onvoldoende mate wordt geborgd.” Terwijl de doelstelling, die in de statuten van de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting is geformuleerd, nu juist wel die garantie biedt.

Vanuit de bijzondere leerstoel worden lezingen gegeven, artikelen en boeken over Luther en het Nederlandse lutheranisme geschreven, onderwijs ontwikkeld en gegeven aan studenten theologie, nascholing voor predikanten verzorgd, ook voor die van de Protestantse Kerk in Nederland, en internationaal gewaardeerd onderzoek gedaan naar de theologie van Luther en de rol en plaats van de lutheranen in de Nederlandse geschiedenis, in heden en verleden. De aanvragende gemeenten vinden dat allemaal wél in hun belang én in het belang van de lutherse traditie in ons land. Een belang waarvoor ComBILT nu juist geacht wordt op te komen.

Het valt van harte te hopen dat de ComBILT haar beslissing zal willen herzien.