Fondsenwerving

De Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting (KBLS) heeft in 2017 een bijzondere leerstoel gevestigd aan de Theologische Universiteit Kampen (TUK) waarop prof. dr. Sabine Hiebsch als hoogleraar is benoemd.

De bijzondere leerstoel aan de TUK is mogelijk geworden dankzij de financiële bijdragen van een aantal sponsoren. Die sponsoren zijn evangelisch-lutherse gemeenten, lutherse en andere fondsen. Maar ook van particulieren en uit het buitenland komt geldelijke steun. Voor het instandhouden van de leerstoel is veel geld nodig. De bijdragen van de sponsoren zijn daarvoor onmisbaar. Elke gift of meerjarige toezegging is welkom en betekent een bijdrage aan het voortbestaan van deze leerstoel.

Vóór haar benoeming als bijzonder hoogleraar heeft prof. Hiebsch aan verschillende universiteiten als Lutheronderzoeker gewerkt: van 2006 tot 2007 aan de Universiteit Utrecht (Evangelisch-Luthers Seminarium), van 2007 tot 2010 aan de PThU, locatie Utrecht, van 2011 tot 2016 aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit heeft vele resultaten ten bate van de lutherse gemeenschap opgeleverd, met als één van de hoogtepunten het symposium in de lutherse kerk aan het Spui te Amsterdam in 2013, dat bijgewoond werd door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix.

De TUK is verbonden met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv), waarmee de Protestantse Kerk in Nederland reeds lang betrekkingen onderhoudt. De ontwikkeling van de GKv is de laatste tijd in een stroomversnelling gekomen: zo zijn in 2017 alle ambten voor vrouwen opengesteld. De TUK herbergt ongeveer een derde van het totaal aantal studenten protestantse theologie, waaronder ook studenten die lid zijn van de PKN, maar bewust voor de TUK als opleidingsplaats hebben gekozen.

De naam van de bijzondere leerstoel – Kooiman-Boendermaker Leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme – geeft meteen ook haar missie aan: het bevorderen en bekendmaken van de lutherse traditie en haar geschiedenis in ons land. Deze missie wordt gerealiseerd door middel van onderzoek, onderwijs, het houden van lezingen, het publiceren van boeken en artikelen in internationale en nationale context, zowel voor vakgenoten als voor een breder publiek. Het functioneren van de bijzondere leerstoel wordt zoals gebruikelijk geborgd door een daartoe ingesteld curatorium onder voorzitterschap van prof. dr. P.J.A. Nissen, hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit, Nijmegen.

Onderwijs door prof. Hiebsch aan studenten vindt plaats in het gehele studietraject, in zowel de bachelor- als de masterfase. Door deze leerstoel is de TUK de enige universitaire opleiding in Nederland waar studenten al in hun eerste jaar kennismaken met Luther én het Nederlandse lutheranisme. Naast het reguliere onderwijs begeleidt prof. Hiebsch studenten bij hun scripties en (PKN) predikanten in hun permanente educatie. De speerpunten van prof. Hiebsch in het TUK–onderzoeksprogramma 2018-2023 zijn: het ontstaan en de ontwikkeling van een Nederlandse, lutherse identiteit, de theologische invulling en de materiële vormgeving van de avondmaalsviering, inauguratiepreken van de Nederlandse lutherse gemeenten, Martin Luther als lieu de mémoire in Nederland, luthers religieus erfgoed in Nederland en Luthers theologie van heiligen.

Het onderzoek vindt plaats in een vergelijkende context met de andere religieuze stromingen in Nederland en met landen waar het lutheranisme een dominante traditie werd, zoals Duitsland en Scandinavië.

Het is belangrijk dat de leerstoel aan de TUK er is en kan blijven bestaan (zie ook wat het Comité van Aanbeveling  hierover op deze website schrijft). Er moet alles aan gedaan worden om dat financieel mogelijk te maken. Daarom is elke gift of meerjarige toezegging welkom en een bijdrage aan het voortbestaan van de leerstoel. De KBLS is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en dus zijn alle vormen van donatie volgens de geldende regels voor de belastingaangifte aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

U kunt de leerstoel steunen door een bedrag over te maken op onze rekening, ten name van de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting, of door een meerjarige bijdrage toe te zeggen.

IBAN: NL15 INGB 0007 7600 41

BIC: INGBNL2A